Onrechtmatige bedingen in B2B relatie nog even laten staan? Beter voorkomen dan genezen.

Geplaatst op

Geplaatst in Interim management

Met de wet van 4 april 2019 worden er in België drie nieuwe sets van regels van kracht: Sinds 1 september 2019 geldt er een verbod op oneerlijke marktpraktijken, vanaf 1 juni 2020 zal het verboden zijn om misbruik te maken van de economische afhankelijkheid van een zwakkere contractspartij en tenslotte vanaf 1 december 2020 geldt er een verbod op onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen voor nieuwe contracten, maar ook voor

 
 

bestaande contracten die vervolgens hernieuwd worden of gewijzigd worden. Op het eerste zicht lijkt december 2020 nog veraf, maar aangezien de regels automatisch toepasselijk zullen worden op alle lopende contracten van zodra deze hernieuwd of aangepast worden, is het aangewezen om uw nieuwe contracten nu reeds te herzien.

 

De sanctie op de aanwezigheid van een onrechtmatig beding is “slechts” de nietigheid van dit beding. De rest van het contract blijft in principe geldig. Als de sanctie op het overeengekomen zijn van een onrechtmatig beding er slechts in bestaat dat uw contractspartij dit desgevallend voor de rechter ongedaan kan doen maken, kan men zich de vraag stellen of het vanuit commercieel standpunt wel strikt noodzakelijk is om alle onrechtmatige bedingen preventief te verwijderen, “proberen gaat mee niet waar”?

 

Hoewel het voor bepaalde bedingen inderdaad zou kunnen kloppen dat de enige sanctie in de niet afdwingbaarheid ervan bestaat, is toch voorzichtigheid geboden: Sinds september van dit jaar kan de Ondernemingsrechtbank, ook in de relatie tussen twee bedrijven beoordelen of er al dan niet sprake is van zogenaamde oneerlijke marktpraktijken waarbij de rechtbank volgens de nieuwe wet specifiek rekening zal houden met “de contractuele positie van een onderneming ten aanzien van de andere onderneming”.

 

Voor bedrijven met een dominante positie is nog meer voorzichtigheid geboden, nl. wanneer het beding in kwestie bekeken zal kunnen worden in het kader van het verbod om misbruik te maken van de economische afhankelijkheid van een zwakkere contractspartij dat reeds op 1 juni 2020 van kracht zal zijn en waarbij de Mededingingsautoriteit zou kunnen oordelen dat het beding de mededinging kan aantasten op (een wezenlijk deel van) de betrokken Belgische markt. Het “opleggen van onbillijke contractuele voorwaarden” geldt in de nieuwe wet namelijk als één van de mogelijke indicaties van misbruik van een positie van economische afhankelijkheid. Misbruik van economische afhankelijkheid zal door de Mededingingsautoriteit, ambtshalve of na een klacht, gesanctioneerd kunnen worden met geldboetes tot 2% van de omzet…

 

Het is dan ook aan te raden om vandaag reeds uw contracten te screenen. Overigens is dit niet zo onoverkomelijk, het volstaat om na te kijken of er zogenaamde zwarte bedingen instaan en deze te verwijderen wegens verboden, en of er zogenaamde grijze bedingen instaan en deze, afhankelijk van de situatie te verwijderen, aan te passen of zelfs te laten staan, mits er een redelijke verantwoording voorhanden is om de clausule te laten staan.

 

Benieuwd of al uw contractuele voorwaarden de toets doorstaan of hebt u nog verdere vragen? Neem gerust contact op via info@panderim.jobs. Wij brengen u graag in contact met onze kandidaten.