Panderim | IT & Legal

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

  1. TOEPASSING

 

1.1 Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes en facturen van PANDERIM BV (hierna “PANDERIM”), met ondernemingsnummer 0719.625.380 en maatschappelijke zetel te Van Putlei 9, 2018 Antwerpen.

1.2 De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen. Door het gebruikmaken van de diensten van PANDREIM stemt de klant uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden en ziet zij af van de toepassing van eventuele eigen algemene voorwaarden.

1.3 Indien een of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. In dat geval zal de nietige of ongeldige bepaling worden vervangen door een bepaling met dezelfde draagwijdte of een draagwijdte die er zo nauw mogelijk bij aanleunt.

1.4 PANDERIM kan op ieder ogenblik en zonder voorafgaande melding overgaan tot het wijzigen van deze algemene voorwaarden. Iedere dienstverlening, offerte of facturatie na de wijziging van de algemene voorwaarden houdt in hoofde van de klant de aanvaarding van deze nieuwe voorwaarden in.

 

  1. PRIJZEN

De prijzen worden weergegeven in euro en zijn steeds exclusief BTW.

  1. BETALINGSMODALITEITEN

3.1 Facturen zijn betaalbaar uiterlijk 8 kalenderdagen na verzending.

3.2 Indien de klant niet akkoord gaat met de factuur, dient hij deze binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

3.3 In geval van laattijdige betaling van de factuur, is van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een verwijlinterest verschuldigd aan een intrestvoet van 10% per jaar alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % (met een minimum van €250).

3.4 Indien een betalingstermijn overschreden wordt, is PANDERIM van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning gerechtigd om verdere prestaties op te schorten tot op het ogenblik dat de verschuldigde bedragen integraal betaald zijn.

3.5 Betalingen door de klant worden steeds verondersteld betalingen te zijn van de oudste niet-betaalde factuur, zelfs indien bij betaling door de klant wordt verwezen naar een recentere factuur.

3.6 Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van alle facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde klant.

3.7 Partijen komen overeen dat er tussen hun wederzijdse vorderingen dadelijk compensatie optreedt vanaf het ontstaan van de respectievelijke vorderingen, met inbegrip van de nog niet zekere, vervallen of opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde waaronder ook alle om welke reden ook verschuldigde schadevergoedingen (inclusief de schade, onkosten of uitgaven) overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

 

PANDERIM kan in geen enkel geval door de klant aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke kosten, indirecte schade of gevolgschade naar aanleiding van het aanwerven van de door PANDERIM voorgestelde kandidaat.

  1. GEGEVENSBESCHERMING EN ARCHIVERING

 

5.1 PANDERIM verwerkt persoonsgegevens van de klant, voor zover van toepassing, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 dd. 27 april 2016.

5.2 PANDERIM verwerkt alle gegevens (zoals naam, e-mail, facturatiegegevens, gsmnr,…) die zij noodzakelijk acht om de overeenkomst met de klant uit te voeren en om het dossier zo zorgvuldig mogelijk te kunnen behandelen.

  1. RECHT EN RECHTBANK

Het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd. Zo de Vrederechter bevoegd is, zal de Vrederechter van het 5de kanton te Antwerpen geadieerd worden.