Panderim | IT & Legal

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden (”Algemene Voorwaarden”) zijn steeds en op uitsluitende wijze van toepassing op alle diensten en prestaties geleverd door BVBA Panderim (“Panderim”).

1.2 Panderim biedt diensten aan waarbij u als onderneming (“Opdrachtgever”) een projectomschrijving kan ingeven op een online platform om een interim manager te vinden voor tijdelijke ondersteuning en of waarbij u als zelfstandige dienstverlener (“Consultant”) een profielbeschrijving kan ingeven om gepreselecteerd te kunnen worden als geschikte kandidaat voor de uitvoering van een tijdelijk project (“Project”).

1.3. Van zodra u zich registreert als Opdrachtgever of Consultant gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden, alsook met onze de Privacy en Cookie Statements, en andere rechten en plichten die op onze website vermeld staan en gaat u ermee akkoord dat het aanklikken van de elektronische aanvaardingsknop geldt als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en gelijk wordt gesteld aan een handgeschreven handtekening.

1.4. Indien u als Opdrachtgever dan wel als Consultant via de diensten van Panderim tot uitvoering van een Project besluit, zullen Opdrachtgever, Consultant en Panderim, elks als een partij (“Partij”) met elkaar een overeenkomst (“Overeenkomst”) afsluiten met beschrijving van de verdere projectafspraken.

Artikel 2  Registratie, informatie, keuze en gebruik

2.1 Toegang tot onze diensten is beperkt tot geregistreerde en aanvaardde Opdrachtgevers en Consultants. Wanneer alle vereiste velden voor registratie zijn ingevuld, zal aanvaarding door Panderim verder afhangen van een  interne controle en een intake gesprek. Wanneer deze interne controle of het intake gesprek niet voldoen aan de door Panderim gestelde kwaliteitsvereisten, behoudt Panderim zich het recht voor om registratie en verdere diensten  te ontzeggen. Panderim bepaalt de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken en kan deze steeds aanpassen.

2.2 Voor elke  registratie, Projectomschrijving en Profielomschrijving verbinden Opdrachtgevers en Consultants zich ertoe om een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weer te geven. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Opdrachtgevers en Consultants om achterhaalde informatie te corrigeren of te verwijderen en de informatie up-to-date te houden. Panderim behoudt zich het recht voor om de verwerking van informatie te weigeren, alsook geüploade inhoud te verwijderen indien de inhoud deze Algemene Voorwaarden of toepasselijke wetgeving schendt, of op redelijk verzoek van een derde.

2.3 Elke kandidaat Consultant verklaart in aanmerking te komen om als zelfstandige dienstverlener te werken en te voldoen aan alle toepasselijke deontologische, sectorale en regionale regelgeving en van toepassing zijnde wetgeving met inbegrip van het betalen van sociale en parafiscale lasten en bijdragen.

2.4. Elke kandidaat Opdrachtgever verklaart op eigen verantwoordelijkheid over te gaan tot selectie van de uiteindelijke kandidaat.

2.5 Elk profiel van Opdrachtgever en Consultant  is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel en is niet overdraagbaar aan derden. Opdrachtgever respectievelijk Consultant is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met hun profiel gesteld worden, en verbindt zich tot een normaal gebruik in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de van toepassing zijnde wetgeving en zorgt voor de confidentialiteit van zijn persoonlijk profiel, inclusief logingegevens en paswoord. Ingeval van een inbreuk op het geheime of persoonlijke karakter van een profiel, behoudt Panderim zich het recht voor om gepaste maatregelen te nemen teneinde haar rechten te vrijwaren.

2.6 Van zodra een registratie aanvaard is, genieten Opdrachtgever respectievelijk Consultant een kosteloze persoonlijke, herroepbare en niet-overdraagbare licentie (“Licentie”) tot gebruik die voor onbepaalde duur en op eigen risico toegang biedt tot de beschikbare functionaliteiten op de website op een “as is” basis zonder enige garantie. Registratie en de er bijhorende Licentie kunnen door alle Partijen steeds worden opgezegd, door eenvoudige kennisgeving van een verzoek in deze zin op het volgende email info@panderim.jobs

2.7. Alle intellectuele rechten op de inhoud van onze website met inbegrip van de beschikbare functionaliteiten zijn en blijven de uitsluitende eigendom van Panderim waaronder foto’s, video’s, teksten, ideeën, notities, tekeningen, artikels, vormgeving, databanken etc. Kopie name, reproductie, wijziging of reverse engineering zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming of poging daartoe en andere inbreuken op het auteursrecht, databankrecht, softwarerecht, en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten zijn uitdrukkelijk verboden op straffe van een schadevergoeding.

Artikel 3 Vergoeding en facturatie

3.1. Opdrachtgever en Consultant spreken voor elk Project onderling een  forfaitair bedrag (“Consultant Fee”) af die berekend wordt per effectief gepresteerde dag of halve dag.

3.2 De vergoeding van Panderim (“Panderim Fee”) bedraagt voor elk Project een forfaitair bedrag van 75,00 € per effectief gepresteerde dag (of 37,50 € per effectief gepresteerde halve dag).

3.3. Aan het einde van elke maand van een Project, vinkt de Consultant op het digitaal portaal van Panderim de voor de Opdrachtgever gepresteerde dagen aan in de kalendermodule, hetgeen een automatische notificatie aan de Opdrachtgever per e-mail genereert.

3.4 Op basis van de ingegeven dagen factureert Panderim de Consultant Fee en de Panderim Fee aan de Opdrachtgever op het einde van elke maand, betaalbaar uiterlijk 15 dagen na factuurdatum.

3.5. De Consultant factureert de Consultant Fee aan Panderim op het einde van elke maand, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

3.6. Elk protest op facturen van Panderim dient binnen de acht dagen schriftelijk, omstandig gemotiveerd aan Panderim kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan de factuur vermoed wordt aanvaard te zijn.

3.7. Ingeval van laattijdige betaling zal Opdrachtgever van rechtswege en zonder de nood aan een voorafgaande ingebrekestelling op de achterstallige bedragen nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn aan de interestvoet  voorzien in de Wet van 2 augustus 2002, onverminderd het recht van Panderim op bijkomende schadevergoeding.

Artikel 4 Contract met voorgestelde profielen

4.1 Opdrachtgever verbindt zich ertoe om volgens de modaliteiten bepaald in Artikel 4.2 geen werken te laten uitvoeren door de door Panderim voorgestelde profielen die niet het voorwerp zijn van een Overeenkomst met Panderim. Consultant verbindt zich ertoe om volgens de modaliteiten bepaald in Artikel 4.3 geen diensten te leveren aan de door Panderim voorgestelde Opdrachtgevers die niet het voorwerp zijn van een Overeenkomst met Panderim.

4.2 De Opdrachtgever en/of een met de Opdrachtgever verbonden onderneming of persoon zal tijdens de duur van een Overeenkomst en gedurende 12 maanden (i) volgend op het einde van de Overeenkomst en (ii) volgend op het einde van de Licentie van Opdrachtgever respectievelijk Consultant overeenkomstig  artikel 2.6 van deze Algemene Voorwaarden, er zich van onthouden om een Consultant rechtstreeks of onrechtstreeks en in welke hoedanigheid ook, in te zetten voor dezelfde of gelijkaardige diensten, zonder daarbij Panderim te betrekken, dan wel een vervangende vergoeding  betalen aan Panderim berekend aan 60 (zestig) maal de Consultant Fee of bij gebreke aan een overeengekomen Consultant fee, een vergoeding gelijk aan 25.000 (vijfentwintig duizend) EUR.

4.3 De Consultant verbindt er zich toe om op een aanbod in deze zin niet in te gaan en Panderim onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen teneinde niet mede gehouden te zijn tot betaling van bovenvermelde vergoeding.

4.4. De beperking of vervangende vergoeding overeenkomstig dit Artikel zijn echter niet van toepassing na de duur van een Overeenkomst indien de Opdrachtgever een aanbod doet en Consultant het aanvaardt om als werknemer in dienstverband te werken met een arbeidscontract van onbepaalde duur met volgehouden duur van 12 maanden.

Artikel 5  Aansprakelijkheid

5.1 Panderim stelt Consultants voor aan Opdrachtgevers en is niet aansprakelijk voor de uiteindelijke beslissing genomen door de Opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Panderim geld enkel in geval van aangetoond opzet of bedrog in hoofde van Panderim en is beperkt tot de ontvangen Panderim Fee in de 12 maanden net voorafgaand aan het ingeroepen schade verwekkend feit.

5.2. Panderim is noch op contractuele, noch op buitencontractuele gronden aansprakelijk voor enige schade of nadelige gevolgen veroorzaakt door de handelingen, beslissingen, adviezen etc. van zowel de professionele dienstverlener als van de opdrachtgever en zowel ten opzichte van de professionele dienstverlener, de opdrachtgever als andere derde partijen. Panderim kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van laattijdige betaling of niet-betaling van de Consultant Fee door de opdrachtgever.

Artikel 6 – Verwerking van persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de Opdrachtgever en Consultant die vermeld worden in onze Privacyverklaring worden verwerkt in strikte overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving waaronder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 dd. 27 april 2016 (“GDPR”).

6.2 Zowel de Consultant als de Opdrachtgever hebben het recht Panderim ten allen tijde te contacteren om vragen te stellen omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens. Voor meer uitleg omtrent de verwerking van persoonsgegevens verwijst Panderim naar de privacyverklaring op haar website.

Artikel 7 slotbepalingen

Panderim behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Indien om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou zijn, zal de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden daardoor niet aangetast worden.

Artikel 8– Recht en rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval een voorafgaande minnelijke oplossing niet gevonden kan worden, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Artikel 9 – Taalversies van de Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en in het Engels. De Nederlandstalige versie is in alle opzichten doorslaggevend en prevaleert in geval van eventuele afwijkingen tussen beide taalversies.